THAI

ห้างสรรพสินค้าออนไลน์ประกอบด้วยผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้าแต่ละรายซึ่งให้บริการดำเนินกระบวนการทั้งหมด และมีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ในรูปธุรกิจตัวกลาง เช่น Auction และ Gmarket และข้อมูลทางกฎหมายที่ให้ไว้นี้ ใช้กับผู้ก่อตั้งห้างสรรพสินค้าแต่ละราย ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบกระบวนการทุกขั้นตอน ตั้งแต่การจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ และการสร้างห้างสรรพสินค้าตลอดจนถึงการจัดส่งผลิตภัณฑ์ โดยที่ไม่ต้องดำเนินการผ่านตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งดำเนินการโดยผู้จัดจำหน่ายตามคำสั่งซื้อทางไปรษณีย์

ห้ามไม่ให้ผู้ใดจำหน่ายยาสูบหรือยาผ่านห้างสรรพสินค้าออนไลน์ และการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อาหารเสริมเพื่อ สุขภาพ เครื่องมือทางการแพทย์ และสารเคมีอันตราย ในทุกกรณี จะได้รับอนุญาตให้จำหน่ายได้เฉพาะกรณีที่ได้ ยื่นรายงาน โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดเบื้องต้นที่จำเป็น สำหรับกิจกรรมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
「พระราชบัญญัติธุรกรรมที่เป็นธรรมในธุรกิจแฟรนไชส์」 กำหนดบทบัญญัติพิเศษสำหรับข้อสัญญา แฟรนไชส์ เช่น ขั้นตอนการยกเลิกสัญญา การต่ออายุสัญญา เป็นต้น รวมไป ถึงการยื่นลงทะเบียนคำแถลง เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการวางมัดจำค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์ เพื่อทำให้เกิดคำสั่งการซื้อขายที่เป็นธรรม สำหรับธุรกิจแฟรนไชส์และเพื่อปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของผู้รับสิทธิแฟรนไชส์ และผู้ประสงค์เข้าเป็นผู้รับสิทธิแฟรนไชส์ ซึ่งเป็นฝ่ายที่เสียเปรียบ

ผู้รับสิทธิแฟรนไชส์และผู้ให้สิทธิแฟรนไชส์ที่ทำสัญญาธุรกิจแฟรนไชส์ร่วมกัน จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดไว้ในขณะดำเนินธุรกิจแฟรนไชส์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ให้สิทธิแฟรนไชส์จะต้องไม่มีส่วนร่วมในการปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้รับสิทธิแฟรนไชส์ ข้อพิพาท (ถ้ามี) อาจได้รับการแก้ไขปัญหา โดยการส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทธุรกรรมในธุรกิจแฟรนไชส์
ผู้ประกอบกิจการร้านดูแลผิว จะต้องมีใบประกอบวิชาชีพช่างเสริมสวย (ผิวหนัง) และเข้าเกณฑ์ที่จำเป็นในด้านอาคารประกอบกิจการและเครื่องมือ โดยต้องรายงานข้อมูลกับผู้อำนวยการฝ่ายปกครองในจังหวัด/เขต/อำเภอ ผู้ประกอบกิจการร้านดูแลผิว จะต้องได้รับการอบรมสุขภาพอนามัยและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย

คุณจะต้องเรียนรู้หลาย ๆ อย่างทั้งก่อนและหลังเปิดกิจการร้านดูแลผิว ในเนื้อหานี้ สำหรับผู้ต้องการเริ่มกิจการร้านดูแลผิว เราได้รวบรวมข้อมูลทางกฎหมาย และเรียบเรียงกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้ประกอบกิจการร้านดูแลผิว ตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มสตาร์ทอัพจนถึงตอนปิดกิจการ