THAI

การเช่าที่อยู่อาศัย
ในสัญญาเช่าที่อยู่อาศัยผู้ให้เช่ายินยอมให้ผู้เช่าใช้บ้านและทำกำไรจากสิ่งเหล่านั้น และผู้เช่าตกลงที่จะจ่ายค่าเช่า โดยผู้เช่าจะได้รับความคุ้มครองเป็นพิเศษจากพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิสัญญาเช่าที่อยู่อาศัย
ระยะเวลาของสัญญาเช่าที่อยู่อาศัยต้องมีอย่างน้อย 2 ปี ในส่วนที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าที่ไม่มีกำหนดหรือมีกำ หนดระยะเวลาไม่เกินสองปีให้ถือว่าสัญญาเช่าดังกล่าวมีอายุอย่างน้อย 2 ปีตราบเท่าที่ผู้เช่าต้องการ ในกรณีที่มีการต่ออายุสัญญาระยะเวลาของสัญญาเช่าต้องเป็นระยะเวลา 2 ปีและผู้เช่าอาจแจ้งให้ผู้ให้เช่าทราบเกี่ยว กับการบอกเลิกสัญญาได้ตลอดเวลา