THAI

สำหรับธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเงินระหว่างบุคคล ขอแนะนำให้ตรวจสอบประวัติบุคคลของบุคคลนั้นๆ และขอหนังสือรับสภาพหนี้ที่ได้รับการรับรองซึ่งระบุจำนวนเงินที่ยืมไว้ ผู้ให้กู้ยังจำป็นจะต้องตรวจสอบความสามารถทางการเงินของผู้กู้และลงนามในสัญญาประกอบ ผู้กู้ต้องเก็บใบเสร็จสำหรับจำนวนที่จะต้องชำระคืน

เว้นแต่จะได้มีการกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ผู้กู้อาจชำระหนี้ก่อนกำหนดเวลาชำระหนี้และยังสามารถให้บุคคลที่สามชำระหนี้ได้ โดยทั่วไปแล้ว การเรียกร้องชำระเงินจะต้องกระทำภายใน 10 ปีนับจากวันครบกำหนดชำระคืน (หรือการชำระคืนถือว่าเป็นไปได้หากมิได้กำหนดวันครบชำระดังกล่าว) หรือมิฉะนั้นอายุความเป็นอันขาดลง

ในกรณีที่ผู้กู้ไม่สามารถชำระหนี้ที่ตนค้างชำระภายในกำหนดเวลาชำระหนี้ ผู้ให้กู้อาจขอค่าเสียหายกรณีปฏิบัติผิดสัญญา (หรือคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระในอัตราร้อยละ 5 ต่อปี ในกรณีมิได้กำหนดค่าเสียหายกรณีปฏิบัติผิดสัญญา) นอกเหนือจาก เงินต้นและดอกเบี้ย และขอให้ยึดทรัพย์ทรัพย์สินของผู้กู้เป็นการชั่วคราว ผู้ให้กู้ยังอาจยื่นคำร้องขอคำสั่งชำระหนี้จากศาลหรือยื่นคำฟ้องทางแพ่ง เมื่อศาลมีคำสั่งให้ชำระหนี้หรือมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ผู้ให้กู้ชนะคดี ผู้ให้กู้สามารถยื่นคำร้องขอบังคับยึดทรัพย์สินของผู้กู้ได้