THAI

การก่อเหตุหรือความรุนแรงหมายถึง การที่บุคคลใช้กำลังหรืออำนาจใดๆ อย่างผิดกฎหมายต่อร่างกายของบุคคลอื่น การได้รับบาดเจ็บหมายถึง ความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับระบบการทำงานของร่างกายของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง บทลงโทษสำหรับความผิดฐานทำร้ายร่างกายและความรุนแรงจะถูกจัดประเภทตาม「พระราชบัญญัติอาญา」และ「พระราชบัญญัติบทลงโทษว่าด้วยความรุนแรง ฯลฯ」 หากไม่สามารถไกล่เกลี่ยกับผู้ก่อเหตุได้ เหยื่อผู้ได้รับความเสียหายหรือบาดเจ็บจากความรุนแรงอาจได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลและค่าชดเชย โดยการยื่นฟ้องทางแพ่ง จากนั้น เขา/เธออาจเรียกร้องค่าชดเชยสำหรับความเสียหายทางด้านร่างกายและการรักษาพยาบาลผ่านกระบวนการพิจารณาคดีอาญา เนื้อหาด้านล่างนี้จะให้ข้อมูลทางกฎหมายที่เป็นประโยชน์สำหรับเหยื่อและผู้ก่อเหตุที่เกี่ยวข้องกับคดีความรุนแรงและการได้รับบาดเจ็บ
แม้มาตรการต่อต้านอาชญากรรมทางเพศจะมีอยู่แล้ว แต่จำนวนอาชญากรรมทางเพศยังคงไม่ลดลง และมีความโหดร้าย·ทารุณ นอกจากนี้ เมื่อเทียบกับอาชญากรรมด้านอื่น อาชญากรรมทางเพศมีแนวโน้มที่จะก่ออาชญากรรมซ้ำมากกว่าอาชญากรรมอื่น ๆ ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่านที่จะกำจัดให้หมดสิ้น โดยทางเราพยายามป้องกันอาชญกรรมทางเพศขั้นพื้นฐานโดยการสร้างระบบเพิ่มบทลงโทษกับระบบป้องกันการเกิดเหตุอาชญากรรมทางเพศขึ้นซ้ำ ฯลฯ ผ่านกฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเพศ เนื้อหานี้ดังต่อไปนี้จะเป็นเน้นเนื้อหาเกี่ยวข้องกับความรุนแรงทางเพศและการค้าประเวณี ขอบเขตและบทลงโทษของอาชญากรรมทางเพศ, วิธีการจัดการเมื่อเกิดเหตุอาชญากรรมทางเพศ, มาตรการคุ้มครอง·ส่งเสริมเหยื่อ และการป้องกันและมาตรการป้องกันการกระทำผิดซ้ำของอาชญกรรมทางเพศ