THAI

การสมรสระหว่างประเทศคือการสมรสระหว่างบุคคลสองคนที่ถือสัญชาติต่างกัน


เพื่อให้การสมรสระหว่างประเทศถูกต้องในสาธารณรัฐเกาหลีใต้ คู่สมรสต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการสมรสซึ่งกำหนดขึ้นโดยประเทศของตนตามลำดับ และต้องรายงานการสมรสต่อหน่วยงานบริหาร ทั้งนี้เพื่อให้สถานภาพสมรสได้รับการขึ้นทะเบียนไว้ในทะเบียนความสัมพันธ์ทางครอบครัว

หากชาวต่างชาติสมรสกับพลเมืองของสาธารณรัฐเกาหลีใต้และมีภูมิลำเนาอยู่ในสาธารณรัฐเกาหลีใต้ เขาหรือเธอจะได้รับสถานภาพในฐานะคู่สมรสของพลเมืองของสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ดังนั้นเขาหรือเธออาจเปลี่ยนการตรวจลงตราของสถานภาพของการพำนักชั่วคราวในที่พักอาศัย (F-2) ซึ่งออกให้กับคู่สมรสของพลเมืองของสาธารณรัฐเกาหลีใต้

นอกจากนี้แล้วชาวต่างชาติที่สมรสกับพลเมืองของสาธารณรัฐเกาหลีใต้อาจจะได้รับสัญชาติสาธารณรัฐเกาหลีใต้โดยการแปลงสัญชาติ ซึ่งกำหนดไว้โดยพระราชบัญญัติสัญชาติ ในกรณีที่คู่สมรสเสียชีวิตระหว่างการสมรส เขาหรือเธออาจได้รับมรดกของคู่สมรสตามลำดับการรับมรดก ซึ่งกำหนดไว้โดยพระราชบัญญัติพลเมืองแห่งสาธารณรัฐเกาหลีใต้
ครอบครัวพหุวัฒนธรรม หมายถึง ครอบครัวที่ประกอบไปด้วยผู้อพยพเข้าประเทศด้วยการสมรส หรือผู้ที่ได้รับอนุญาตให้แปลงสัญชาติ หรือผู้ที่ได้สัญชาติแห่งสาธารณรัฐเกาหลีโดยกำเนิด สมาชิกในครอบครัว
พหุวัฒนธรรมที่เลี้ยงดูบุตรที่เกิดกับผู้ที่มีสถานะสามีภรรยาโดยพฤตินัย กับพลเมืองแห่งสาธารณรัฐเกาหลี อาจได้รับความช่วยเหลือตาม “พระราชบัญญัติว่าด้วยความช่วยเหลือครอบครัวพหุวัฒนธรรม” ชาวต่างชาติที่ยังไม่ได้รับสัญชาติแห่งสาธารณรัฐเกาหลี อาจได้รับสัญชาติแห่งสาธารณรัฐเกาหลีได้โดยการได้รับอนุญาตให้แปลงสัญชาติจากรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม การแปลงสัญชาติประกอบด้วย การแปลงสัญชาติทั่วไป การแปลงสัญชาติอย่างง่าย และการแปลงสัญชาติกรณีพิเศษ ชาวต่างชาติที่ได้รายงานตัวว่าได้สมรสกับบุคคลสัญชาติเกาหลีแล้วอาจได้รับสัญชาติแห่งสาธารณรัฐเกาหลีง่ายขึ้นด้วยการแปลงสัญชาติอย่างง่าย
ประกันสุขภาพแห่งชาติ หมายถึง ประกันสังคมที่ส่งเสริมความมั่นคงในชีวิตของประชาชน โดยแบ่งเบาภาระค่ารักษาพยาบาลให้แก่ผู้ประกันตนแห่งประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยผู้ประกันตนตามพื้นที่ และผู้ประกันตนที่เป็นพนักงานกับผู้ประกันตนที่ไม่รวมผู้อยู่ในอุปการะ จะกลายเป็นผู้ประกันตนตามพื้นที่
บทความนี้จะแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิของผู้ประกันตนตามพื้นที่ ค่าดูแลรักษาทางการแพทย์, ค่ารักษาพยาบาลการตั้งครรภ์·คลอดบุตร, ประเภทของการจ่ายเบี้ยประกันของประกันสุขภาพแห่งชาติ ฯลฯ และการคำนวณ·ชำระเบี้ยประกันสุขภาพแห่งชาติ รวมถึงข้อมูลทางกฎหมายทั่วไปที่เกี่ยวกับประกันสุขภาพแห่งชาติ ในกรณีวิธีแก้ไขข้อพิพาทเกี่ยวกับเบี้ยประกัน ฯลฯ