VIETNAMESE

Người lao động nước ngoài phải xin cấp tư cách cư trú để có thể làm việc ở Hàn Quốc. Hoạt động làm việc của người nước ngoài phải được thực hiện trong phạm vi được định sẵn của tư cách cư trú đó.

Việc Tuyển dụng - Làm việc đối với người nước ngoài có sở hữu tư cách lưu trú như Lao động phổ thông (E-9) và Thăm thân làm việc (H-2) trong số những tư cách lưu trú có thể đi làm được sẽ được áp dụng theo「Luật liên quan đến tuyển dụng lao động người nước ngoài」.

Người lao động nước ngoài cũng đóng vai trò của người lao động. Vì thế, người lao động sẽ được đảm bảo quyền xã hội cơ bản và quyền lao động cơ bản theo pháp lệnh liên quan đến đảm bảo xã hội, trường hợp quyền lợi lao động bị xâm phạm thì người lao động sẽ được phục hồi quyền lợi đã bị xâm phạm thông qua thủ tục hỗ trợ đạt được quyền lợi.

Người có tư cách lưu trú Lao động phổ thông (E-9) và Thăm thân làm việc (H-2) theo「Luật liên quan đến tuyển dụng người lao động nước ngoài」thì thời gian có thể làm việc ở Hàn Quốc là 3 năm, người có tư cách lưu trú là Lao động phổ thông (E-9) thì sau khi xuất cảnh 6 tháng mới có thể lại tiếp tục làm việc.

Người lao động nước ngoài nhập cảnh với tư cách lưu trú có thể đi làm được phải đăng ký người nước ngoài và đi làm đúng với tư cách lưu trú trong thời gian đã được cấp. Trường hợp muốn thay đổi hoặc dự định thay đổi nội dung đăng ký người nước ngoài, tư cách lưu trú, thời gian lưu trú, nơi làm việc, nơi lưu trú v.v. đã có trước đó thì phải khai báo thay đổi hoăc xin giấy phép thay đổi theo「Luật quản lý xuất nhập cảnh」.