CAMBODIA

ការផ្លាស់ប្តូរទីលំនៅ
សម្រាប់សិស្សសាលាបឋមសិក្សា
ឯកសារនានា ត្រូវប្រគល់ជូនសម្រាប់ការផ្ទេរ
- នៅពេលសិស្សសាលាបឋមសិក្សាណាម្នាក់ មានបំណងផ្លាស់ប្តូរសាលារៀនដោយសារមានការផ្លាស់ប្តូរអាសយដ្ឋាននោះ អាណាព្យាបាលរបស់គាត់ត្រូវជូនដំណឹងទៅសាលាដែលគាត់រៀន និងសាលាណាមួយដែលគាត់មានបំណងផ្ទេរទៅរៀន។ (មាត្រា 21 (1) នៃសេចក្តីសម្រេចអនុវត្តច្បាប់អប់រំសាលាបឋមសិក្សា និងមធ្យមសិក្សា)
- ក្នុងករណីនាយកសាលាដែលគាត់មានបំណងផ្ទេរទៅរៀននោះ ត្រូវបញ្ជាក់អំពីការផ្លាស់ប្តូរលំនៅដ្ឋានតាមរយៈការចែករំលែកព័ត៌មានរដ្ឋបាល។ ប្រសិនបើអាណាព្យាបាលរបស់សិស្សដែលពាក់ព័ន្ធនេះ មិនបានយល់ព្រមចំពោះការបញ្ជាក់បែបនេះទេ គាត់ត្រូវមានអាណាព្យាបាលដែលពាក់ព័ន្ធដាក់ឯកសារផ្ទៀងផ្ទាត់ការផ្លាស់ប្តូរលំនៅដ្ឋាននេះ។ (មាត្រា 21 (3) នៃសេចក្តីសម្រេចអនុវត្តច្បាប់អប់រំសាលាបឋមសិក្សា និងមធ្យមសិក្សា)
· សម្រាប់សិស្សសាលាបឋមសិក្សា សូមស្នើសុំការចេញលិខិតជូនដំណឹងអំពីការផ្លាស់ប្តូរទីលំនៅចូលនៅសាលាកូន នៅពេលដាក់របាយការណ៍ផ្លាស់ប្តូរទីលំនៅចូល នៅមជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មសហគមន៍នៅផ្ទះថ្មីរបស់អ្នក។ លោកអ្នកអាចឱ្យកូនរបស់អ្នក បានផ្ទេរទៅសាលារៀនថ្មីមួយ ដោយគ្រាន់តែប្រគល់ជូនលិខិតជូនដំណឹងដែលបានថ្លែងរួចមកហើយ។