CAMBODIA

ការផ្លាស់ប្តូរទីលំនៅ
ការជួសជុលផ្ទះថ្មីរបស់អ្នក មុនពេលផ្លាស់ប្តូរទីលំនៅទៅរស់នៅ
ការពង្រីក និងការកែសម្រួលផ្ទះ
- វាក្យស័ព្ទ"ការពង្រីក" មានន័យថាបង្កើនផ្ទៃអាគារ ផ្ទៃជាន់ដើរសរុប ចំនួនជាន់ ឬកំពស់នៃអាគារនៅលើទីតាំងមានស្រាប់ហើយវាក្យស័ព្ទ "ការកែសម្រួល" មានន័យថាfully or partially ការរុះរើ អាគារដែលមានស្រាប់ទាំងស្រុងឬផ្នែកខ្លះដើម្បី សាងសង់ឡើងវិញនូវអាគារនៅលើទីតាំង នៃអាគារ ឬផ្ទះដែលមានស្រាប់ដែលមានទំហំដូចគ្នាទៅនឹងអាគារឬផ្ទះពីមុនមក (កឋាខ័ណ្ឌរង 2, 3 និង 16 នៃមាត្រាទី 2 នៃបទបញ្ញត្តិពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់នៃច្បាប់សំណង់អាគារ)។
- ការទទួលលិខិតអនុញ្ញាត
· លោកអ្នកអាចពង្រីកឬកែសម្រួលអគារឬផ្ទះដែលមានស្រាប់មួយ តាមរយៈការទទួលលិខិតអនុញ្ញាតពីអភិបាលក្រុងស្វយ័ត (Metropolitan Autonomous City Mayor), អភិបាលខេត្តគ្រប់គ្រងពិសេសដោយខ្លួនឯង (Special Self-Governing Province Governor), ប្រធាន ស៊ី Si (ទីក្រុង), ហ្គុន Gun (ខោនធី)/ ហ្គុ Gu (ស្រុក) ដែលមានភារកិច្ចដូចខាងក្រោម។ (អត្ថបទសំខាន់ៗនៃមាត្រា 6 និង 11 (1) នៃច្បាប់សំណង់អគារ; មាត្រា 6.2 (1) និង (2) នៃសេចក្តីសម្រេចអនុវត្តច្បាប់សំណង់អគារ); មាត្រា 3 នៃបទបញ្ញត្តិអនុវត្តច្បាប់សំណង់អគារ] ។
√ នៅពេលផែនការគ្រប់គ្រងទីក្រុង/ហ្គុន Gun (ខោនធី) ត្រូវបានកំណត់ ឬកែប្រែ ឬរដ្ឋបាលស្រុក ត្រូវបានផ្លាស់ប្តូ;
√ នៅពេលអគារតាមផែនការទីក្រុង/ហ្គុន Gun (ខោនធី) ត្រូវបានដំឡើង គម្រោងអភិវឌ្ឍទីក្រុងត្រូវបានអនុវត្តឬផ្លូវត្រូវបានសាងសង់;
√ នៅពេលដំណើរការពិតប្រាកដអំពីការទទួលបានវិញ្ញាបនប័ត្រត្រួតពិនិត្យអគារ ឬការអនុម័តសម្រាប់ប្រើអគារនេះត្រូវបានចែងនៅក្នុងសៀវភៅអគារ;
√ នៅពេលវិញ្ញាបនប័ត្របញ្ចប់ការងារដែលទាក់ទងនឹងគម្រោងធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងបរិស្ថានលំនៅដ្ឋានត្រូវបានទទួល;
√ នៅពេលអគារនេះ ត្រូវបានបំបែកគ្នា;
√ នៅពេលចុះបញ្ជីផ្ទេរកម្មសិទ្ធិត្រូវបានបញ្ចប់ បន្ទាប់ពីការទទួលស្គាល់ភាពជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិជាផ្នែកនៃដីធ្លី;
√ នៅពេលកំណត់ត្រាសុរិយោដីថ្មី ត្រូវបានគូរបន្ទាប់ពីកម្មវិធីស្ទង់មតិឡើងវិញអំពីសុរិយោដី;
√ នៅពេលផ្នែកនានា ត្រូវពង្រីកឬកែសម្រួលដោយគោរពតាមលក្ខន្តិកៈដែលពាក់ព័ន្ធនឹងច្បាប់សំណង់អគារ។
√ នៅពេលទីតាំងអគារដែលមានស្រាប់ នៅជិតតំបន់ដែលកំណត់ដោយរដ្ឋាភិបាលមូលដ្ឋានពាក់ព័ន្ធ ដោយសារតែការសាងសង់អគារតាមផែនការទីក្រុង/ហ្គុន Gun (ខោនធី) ឬការសាងសង់ផ្លូវ និងអគារដែលមានស្រាប់បែបនេះត្រូវបានពង្រីក ឬកែសម្រួលទៅតាមការកំណត់ផ្ទៃជាន់ដើរសរុបរបស់ខ្លួន;
√ នៅពេលអគារដែលមានស្រាប់ ខកខានគោរពតាមតម្រូវការទាមទារចំពោះផលធៀបអគារទៅនឹងដីធ្លី ឬផលធៀប ផ្ទៃជាន់ដើរ ដោយសារតែការសាងសង់អគារតាមផែនការទីក្រុង/ហ្គុន Gun (ខោនធី) ឬការសាងសង់ផ្លូវ ដែលស្ថិតក្រោមច្បាប់ផ្លូវថ្នល់ និងអគារដែលមានស្រាប់បែបនេះ ត្រូវបានពង្រីកតាមការកំណត់ផ្ទៃជាន់ដើរសរុបរបស់ខ្លួន ដោយដំឡើងបន្ទប់ទឹក ជណ្តើរ និងជណ្តើរយន្ត ដើម្បីរក្សាមុខងារអគារនេះ;
√ នៅពេលចម្ងាយពីព្រំប្រទល់អគារនៃអគារដែលមានស្រាប់បានសាងសង់មុនកាលបរិច្ឆេទអនុវត្តបទបញ្ញត្តិរបស់រដ្ឋាភិបាលមូលដ្ឋានពាក់ព័ន្ធដែលបានកែសម្រួលដំបូង និងព្រំប្រទល់ទីតាំងតំបន់ជិតខាង នៅជិតចម្ងាយដែលបានកំណត់ដោយបទបញ្ញត្តិបែបនេះនិងអគារដែលមានស្រាប់បែបនេះត្រូវបានពង្រីកដោយអនុលោមជាបន្ទាត់ស្របតាមលក្ខន្តិកៈដែលកំពុងអនុវត្តនៅពេលអគារសាងសង់
√ នៅពេលផ្ទះបុរាណកូរ៉េឬផ្ទះហាណុក (Hanok) ត្រូវបានកែសម្រួល;
√ នៅពេលទីកន្លែងផ្នែកខ្លះ ឬទាំងអស់ ត្រូវបានរាប់បញ្ចូលនៅក្នុងតំបន់ដែលបែងចែក ដើម្បីគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិ និងអគារដែលមានស្រាប់ ដែលក្នុងនោះរយៈពេល 20 ឆ្នាំបានកន្លងផុតទៅចាប់តាំងពីការអនុម័តចំពោះការប្រើប្រាស់ដែលបានផ្តល់ជូននោះ ត្រូវបានកែសម្រួលតាមការកំណត់ផ្ទៃជាន់ដើរសរុបរបស់ខ្លួន ដើម្បីការពារវាពីការខូចខាតពីគ្រោះមហន្តរាយ។
ការកែលម្អឡើងវិញលំនៅដ្ឋានពហុគ្រួសារ
- វាក្យសព្ទ "លំនៅដ្ឋានពហុគ្រួសារ" មានន័យថាជាលំនៅដ្ឋានបានរៀបចំឡើង ដូច្នេះគ្រួសារនីមួយៗដែលប្រើរួមគ្នានូវជញ្ជាំង ផ្លូវដើរក្នុងផ្ទះ ជណ្តើរទាំងអស់ឬផ្នែកខ្លះ ឬកន្លែងផ្សេងទៀតនៃអគារមួយ អាចរស់នៅដោយឯករាជ្យនៅក្នុងអគារមួយ។ វាក្យសព្ទនេះ រួមបញ្ចូលទាំងផ្ទះខុនដូជាប្លុក ផ្ទះប្លុកខ្ពស់ៗបីឬបួនជាន់ និងលំនៅដ្ឋានពហុគ្រួសារ។(មាត្រា 2-3 នៃច្បាប់លំនៅដ្ឋាន; មាត្រា 3 នៃសេចក្តីសម្រេចអនុវត្តច្បាប់លំនៅដ្ឋាន)
- វាក្យសព្ទ "ការកែលម្អឡើងវិញ" មានន័យថាចំណុចណាមួយខាងក្រោម ដែលធ្វើឡើងដើម្បីបង្ការពីការធ្វើឱ្យខូចគុណភាពអគារ ឬដើម្បីធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងមុខងារនោះ។ ① ការជួសជុល ② ការពង្រីកកន្លែងរស់នៅដាច់ដោយឡែកសម្រាប់ផ្ទះនីមួយៗនៃលំនៅដ្ឋានពហុគ្រួសារដែលមានស្រាប់មាន 30% ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងផ្ទះមួយដែលកាលបរិច្ឆេទនៃការត្រួតពិនិត្យឬការអនុម័តឱ្យប្រើប្រាស់កាលពីមុន ត្រូវបានធ្វើឡើង ឬដែលបានផ្ដល់ជូនកាលពី 15 ឆ្នាំមុន ឬឆាប់ជាងនេះ (ឬដូចដែលបានកំណត់ដោយបទបញ្ញត្តិនៃរដ្ឋាភិបាលមូលដ្ឋាន ក្នុងរវាងពី 15 និង 20 ឆ្នាំ) ឬ ③ ការកើនឡើងចំនួនគ្រួសារមាន 15% នៃចំនួនគ្រួសារដែលមានស្រាប់ ដែលមានទំហំមិនលើសពីទំហំសរុបនៃផ្នែកពង្រីកបន្ថែមដែលបានអនុញ្ញាតសម្រាប់គ្រួសារនីមួយៗ។ (មាត្រា 2-25 នៃច្បាប់លំនៅដ្ឋាន)
- សមាគមកែលម្អឡើងវិញលំនៅដ្ឋាន ឬក្រុមប្រឹក្សាអ្នកតំណាងឱ្យអ្នករស់នៅ អាចអនុវត្តគម្រោងការកែលម្អឡើងវិញបន្ទាប់ពីទទួលបានលិខិតអនុញ្ញាតពីប្រធាន ស៊ី Si (ទីក្រុង) /ហ្គុន Gun (ខោនធី) /ហ្គុ Gu (ស្រុក) ។(មាត្រា 66 (1) នៃច្បាប់លំនៅដ្ឋាន)
ការជួសជុលផ្សេងៗ
- ការពង្រីកបន្ថែមយ៉រ
· វាក្យសព្ទ "យ៉រ” មានន័យថាជាទីចំហមានរនាំងការពារដែលភ្ជាប់ផ្នែកខាងក្រៅអគារឬផ្ទះ ដែលដំឡើងបន្ថែមជាប់គ្នាទៅនឹងជញ្ជាំងខាងក្រៅអគារឬផ្ទះ សម្រាប់សោភ័ណ្ឌភាព និងគោលបំណងសម្រាក។ (មាត្រា 2-14នៃសេចក្តីសម្រេចអនុវត្តច្បាប់លំនៅដ្ឋាន)